Declaració responsable per a socis/es

 

 

En/na amb DNI/NIE

Declaro responsablement:

 

  1. Que durant els darrers 14 dies i en aquest moment:

    1. No presento cap simptomatologia compatible amb la Covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.

    2. No he estat positiu/iva de Covid-19 ni he conviscut amb persones que siguin o hagin estat positives.

    3. No he estat en contacte estret amb cap persona que hagi donat positiu de Covid-19 ni que hagi tingut simptomatologia compatible amb aquesta malaltia.

  2. Que, en el cas de tenir febre o presentar algun dels símptomes compatibles amb la Covid-19, m’abstindré d’accedir a la instal·lació esportiva i no participaré en cap activitat esportiva que s’hi pugui desenvolupar.

  3. Que accepto complir responsablement, en la seva totalitat, els protocols de prevenció, higiene i seguretat de l’entitat esportiva. Accepto, igualment, que en cas d’incompliment d’alguna d’elles pugui ser exclòs/sa de l’activitat i/o de la instal·lació esportiva.

  4. Que conec l’obligació d’informar als entrenadors/responsables de l'activitat esportiva de l'aparició de qualsevol cas de Covid-19 en el meu entorn familiar i de mantenir un contacte estret amb els mateixos davant de qualsevol incidència.

I, perquè així consti, als efectes de poder accedir a la instal·lació i participar de les activitats esportives organitzades per l’entitat esportiva Club Natació Barcelona, signo la present declaració de responsabilitat i consento explícitament el tractament de les dades que hi ha en aquesta declaració.

 

Signatura:

 

Esborra

 

Barcelona, 23 de Novembre de 2020

 

Si vols rebre una còpia al teu email, introdueix-lo a continuació